ข่าว

ล่าสุด

Trending Story

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ที่มา : ส่วนราชการในพระองค์...

วันวิสาขบูชา

"วันวิสาขบูชา" (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak) มีอีกชื่อว่า พุทธชยันตี, พุทธปูรณิมา และ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา"...

ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

งานทะเบียนขอแจ้งขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗  วันที่ ๒๐ - ๒๔ พ.ค. ๖๗ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม (งานทะเบียน) ยกเว้นวันหยุดราชการ วันที่ ๓๐ - ๓๑ พ.ค. ๖๗...

กำหนดเปิด และ ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

????แจ้งกำหนดเปิด และ ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ???????? เปิดสถานศึกษา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ???????? ปิดสถานศึกษา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗????

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประกาศ..จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา...

วันฉัตรมงคล

พระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษา เป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เครื่องราชูปโภค ฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี เริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามธรรมเนียมเดิม ในเดือน 6 (ตรงกับเดือนพฤษภาคม) เจ้าพนักงานทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระราชนิเวศน์ จะทำพิธีสมโภชเป็นการภายใน โดยฝ่ายในจะตั้งเครื่องสังเวย เครื่องประโคม และร้อยดอกไม้ประดับบูชา ส่วนฝ่ายหน้าจะจัดพิธีสวดมนต์เลี้ยงพระด้วย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ...

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-67 ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗