ผู้บริหาร

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

นายสราวุธ พัชรชมพู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายฉัตรชัย งาหอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายกฤษดา สง่าเนตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Leave a Reply