ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.3 ไร่ เดิมใช้ชื่โรงเรียนทอผ้าและช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรี โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์” วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีประวัติความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ.รายละเอียด
2482เปิดทำการสอน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บผ้า” ตั้งอยู่ถนนแสงสวรรค์ ตำบลบางปรอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์)
2490เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างทอผ้าและช่างเย็บผ้า”
2491เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีนครสวรรค์”
2493เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอาชีวศึกษา
2495ย้ายจากตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เนื่องจากน้ำเซาะตลิ่งพัง) ไปก่อสร้างใหม่ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2505ย้ายมาสร้างบริเวณเชิงเขากบ เนื้อที่ประมาณ 47.3 ไร่ (ที่ตั้งปัจจุบัน)
2507เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นแผนกการเลขานุการ
2508เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ อันดับ 2 หลักสูตรการช่างสตรีเปิดสอน แผนกผ้าและการตัดเย็บ แผนกอาหารและโภชนาการ แผนกคหกรรมศาสตร์ และแผนกศิลปหัตถกรรม
2516เปลี่ยนเป็น “โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์” และเปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอาชีวศึกษา
2519รวมกับโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาค คือภาคเช้า และภาคบ่าย
2519เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2522ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
2524จัดการเรียนการสอนเป็นระบบเปิดเปลี่ยนหลักสูตรใหม่จาก ปวช. 2520 เป็นปวช. 2524
2527ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นภาคเหนือ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2528ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2530เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2524 เป็นหลักสูตร ปวช. 2530
2532ปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (100 ชั่วโมง) สาขาวิชาการตัดเย็บจักรอุตสาหกรรม เซรามิค และการเขียนแบบโฆษณา
2533รับปรุงแก้ไขหลักสูตร ปวช. 2530 เป็นหลักสูตร ปวช. 2533, ปวท. หลักสูตร 2527 เป็นหลักสูตร ปวท. 2533
2535ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา
2537เปิดสอนหลักสูตร ปวส. 2536 รับผู้จบจาก ม.6 ยกเลิกหลักสูตปวท. 2533
2538เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2530 (ปรับปรุง 2533) เป็นหลักสูตร ปวช. 2538
2538เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาคี (การโรงแรม)
2539เปิดสอนหลักสูตรปวช. ระบบทวิภาคี (ธุรกิจค้าปลีก)
2540เปลี่ยนหลักสูตร ปวส. 2536 เป็นหลักสูตร ปวส. 2540
2541ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาตัวอย่างภาคเหนือ กรมอาชีวศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ
(Modern School Network: MSN)
2543ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002 เมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2543
2544ได้รับคัดเลือกเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสถาบันพัฒนา ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
2545ปลี่ยนหลักสูตรปวช. 2538 เป็นหลักสูตร ปวช. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาคหกรรมธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น9+1 (300) ชั้วโมง สาขาการเขียนลวดลายบนผ้า คอมพิวเตอร์ และงานบาติกเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ระบบทวิภาคี สาขาวิชาศิลปกรรม (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)
2546เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาคหกรรมธุรกิจเปลี่ยนหลักสูตร ปวส. 2540 เป็นหลักสูตร ปวส. 2546
2547เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาศิลปกรรม (สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก)เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (สาขางานซูเปอร์เซ็นเตอร์) ระบบทวิภาคี ร่วมกับริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพ
2548พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาพาณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
(สาขางานออกแบบเสื้อผ้าและสาขางานธุรกิจคหกรรม)
2550ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน , เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ (สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย)
2552เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานธุรกิจค้าปลีก) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จำกัด (CRG) ระบบทวิภาคี
เปิดสอนหลักสูตร ปวช.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ) สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์
เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานการประกอบอาหาร) ร่วมกับ S&P [บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)]
เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (สาขางานการจัดการสำนักงาน)
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการการขนส่ง) ร่วมกับ โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บจก.
2554เปิดสอนหลักสูตรปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า(ทวิภาคี)
เปิดสอนหลักสูตรปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานเทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (ทวิภาคี)
2555เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี
เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา (ระบบทวิภาคี)
2556ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับ ปวส.สาขาวิชาการตลาด
เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ (ทวิภาคี) ร่วมกับ วิทยาลัยในวัง
เปิดสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2557ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ MEP (Mini English Program) ระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (สาขางานแอนิเมชั่น) ระดับ ปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานการประกอบอาหาร) และ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการการขนส่ง)
2558ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม
2559เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การตลาด (ระบบทวิภาคี) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดสอนหลักสูตร ปวส.สาขาวิชา เทคโนโลยีเซรามิก (ระบบทวิภาคี)
2560เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การบัญชี (ระบบทวิภาคี) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่น เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ระบบทวิภาคี) เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน์
2561เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560” ณ วันที่ 10กันยายน 2561 ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” ระดับชาติชื่อผลงาน “ตามรอยพุทธชยันตี” แผนกวิชาสามัญ การประกวดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ประจําปีการศึกษา 2560ให้ ณ วันที่12 พฤศจิกายน 2561
2562เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. 2556 เป็นหลักสูตร ปวช. 2562 ได้รับรางวัล “หมู่ลูกเสือวิสามัญมาตรฐานดีเด่น” งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติในโอกาส 100 ปี การลูกเสือวิสามัญโลก ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562ณ ค่ายลกู เสือวชริาวุธอําเภอศรีราชาจงัหวัดชลบุรี ได้รับรางวัล “สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาครัฐ” โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิ ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติให้ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์2562
2563ปลี่ยนหลักสูตร ปวส. 2557 เป็นหลักสูตร ปวส. 2563
2564เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

Leave a Reply