นายสาธิต พงษ์มุกดา

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ และ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา...

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ , ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ โดยชำระเงินในระหว่างวันที่ ๑ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนดังนี้ พิมพ์บัตรลงทะเบียนในระบบ ศธ.๐๒ ลิงค์...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน​ พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5​ พระบรมชนกนาถ...

งานทะเบียน แจ้งรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ไม่รวมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อน 2566) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณานำบัตรประจำตัวนักเรียน...

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗www.royaloffice.th/2024/03/28/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-02-04-2567/

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

ประกาศจากงานทะเบียน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป สามารถสมัครเรียน และมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษาด้วยตนเอง...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

???????? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ???????? เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม - ๖...

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. , ปวส. และ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม - 15 มีนาคม 2567...