ฝ่ายวิชาการ

นายฉัตรชัย งาหอม
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

งานในความรับผิดชอบ คือ แผนกวิชา, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล, งานวิทยบริการและห้องสมุด, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, งานสื่อการเรียนการสอน และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ผู้แทนฝ่ายวิชาการ คือ

นายมานพ ฉิมมา