ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสราวุธ พัชรชมพู
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

งานในความรับผิดชอบ คือ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา, งานครูที่ปรึกษา, งานปกครอง, งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน, งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา, งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คือ

นางยอดขวัญ ศรีม่วง