ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

งานในความรับผิดชอบ คือ งานบริหารงานทั่วไป, งานบุคลากร, งานการเงิน, งานการบัญชี, งานพัสดุ, งานอาคารสถานที่, งานทะเบียน, งานประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร คือ

นางชนาธิป อรุณสุรัตน์

You may have missed