งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นางประพิศ อมรศิลสวัสดิ์ (หัวหน้างาน)

นางสาวสุภัทตรา โพธิ์ธนาภา (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล (เจ้าหน้าที่งาน)

นางภัคจิรา อ้นโต (เจ้าหน้าที่งาน)

นายกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า (เจ้าหน้าที่งาน)

นายชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายธนัฐพล สายมูลตรี (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวกชภัส สิงห์ทอง (เจ้าหน้าที่งาน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
(๒) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน และบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และ ๑๐๘ อาชีพ เป็นต้น
(๔) ดำเนินการโครงการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการจัดกิจกรรม และการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชน และสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
(๖) ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปรามสารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง
(๗) ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสาร และเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
(๘) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรม และประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้แนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

You may have missed