งานพัสดุ

นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ (หัวหน้างาน)

นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวอุไร เจติยวรรณ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายภานุพงศ์ สุริวงษ์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายพงศ์ธนากร ประกอบนา (เจ้าหน้าที่งาน)

นายชัยวัฒน์ สุ่มทรัพย์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นายภาณุ รอดพินิจ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาวดลฤดี สิทธิชัย (เจ้าหน้าที่งาน)

นางดอกเอื้อง แสงชนินทร์รัตน์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

นางสาวอาทิตยา เพ็ญศรีสวรรค์ (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
(๓) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา และการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๔) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๕) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
(๖) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๗) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๘) ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย