งานการบัญชี

นางสาวสุนันทวรรณ แตงนวลจันทร์ (หัวหน้างาน)

นางสาวอังสนา เปศะนันท์ (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววัชรี อิ่มชื่น (เจ้าหน้าที่งาน)

นางสาววันริสา ศรีนารอด (เจ้าหน้าที่ช่วยงาน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี
ของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำรายงานงบการเงินและบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
(๓) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายปี
(๔) ให้คำปรึกษา ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่
(๕) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

You may have missed