Image

การลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 , ปวช. 3 และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 14 พฤษภาคม...