วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง แผนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานธุรกิจและบริการ โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา (121 MB.)

ผลงานวิจัยเรื่อง "ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์" โดย คุณครุสุดใจ เกตุเดชา