เกียรติบัตรเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับ เกียรติบัตรเรียนดี เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีฯ ลงทะเบียนเพื่อซ้อมพิธีรับเกียรติบัตรเรียนดี ในวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 ดังนี้ ระดับ ปวส. เวลา 08.00 น. ระดับ ปวช. เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคาร 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Read More

ขอเชิญชวนประกวด “พานไหว้ครู”

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด “พานไหว้ครู” ประเภทความสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์ สนใจติดต่อรับ-ส่ง ใบสมัคร ที่ห้องประชาสัมพันธ์ุตั้งแต่วันนี้ถึง วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567

Read More

วันวิสาขบูชา

“วันวิสาขบูชา” (บาลี: วิสาขปุณฺณมีปูชา; อังกฤษ: Vesak) มีอีกชื่อว่า พุทธชยันตี, พุทธปูรณิมา และ วันพระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๗ แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมีเดือน ๘ สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก…

Read More

ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

งานทะเบียนขอแจ้งขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗  วันที่ ๒๐ – ๒๔ พ.ค. ๖๗ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม (งานทะเบียน) ยกเว้นวันหยุดราชการ วันที่ ๓๐ – ๓๑ พ.ค. ๖๗ ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม (งานการเงิน) หมายเหตุ แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่จะดำเนินการลงทะเบียนเรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม ให้ดำเนินการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕:๐๐ น. ที่ห้องงานทะเบียน โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ นักเรียนปกติ – ยื่นรายวิชาที่ไม่ผ่านและตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (ปริ้นท์จากระบบ ศธ.๐๒) นักเรียนรีเกรด – ยื่นรายวิชาที่ไม่ผ่าน (ปริ้นท์จากระบบ ศธ.๐๒)

Read More

กำหนดเปิด และ ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

????แจ้งกำหนดเปิด และ ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ???????? เปิดสถานศึกษา วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ???????? ปิดสถานศึกษา วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗????

Read More

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประกาศ..จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ หมายเหตุ – ให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมฯ แต่งกายด้วย “ชุดพละ สถานศึกษาเดิม” – เข้าร่วมเฉพาะนักเรียน นักศึกษาใหม่ ไม่ต้องนำผู้ปกครองมาด้วย – ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ – ให้นำเอกสารรับเครื่องแบบ มารับชุดใหม่ในวันปฐมนิเทศกับครูที่ปรึกษา – ช่วงพักกลางวัน มีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย ณ โรงอาหาร (อาคาร 9) – ให้นักเรียน นักศึกษา เตรียมสมุดและปากกามาใช้ในกิจกรรมด้วย

Read More

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-67 ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Read More