ประกาศ

เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการและประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-67 ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ และการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ และ การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา...

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ , ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ โดยชำระเงินในระหว่างวันที่ ๑ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนดังนี้ พิมพ์บัตรลงทะเบียนในระบบ ศธ.๐๒ ลิงค์...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน​ พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5​ พระบรมชนกนาถ...

งานทะเบียน แจ้งรับเอกสารสำเร็จการศึกษา

แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 รับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ไม่รวมนักเรียน นักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อน 2566) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) กรุณานำบัตรประจำตัวนักเรียน...

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗www.royaloffice.th/2024/03/28/ลงนามถวายพระพรออนไลน์-02-04-2567/

การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม

ประกาศจากงานกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขา ทุกชั้นปี ที่ตกกิจกรรม (มีผลกิจกรรมเป็น ม.ผ.) ในภาคเรียนที่ 1/2566 เขียนคำร้องลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 67 ติดต่อขอรับเอกสารคำร้องที่งานกิจกรรมและชำระเงินที่งานการเงิน ** ชำระเงินภายในเวลา 15:00 น. **