ข้อมูลวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonsawan Vocational College ที่ตั้ง เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ โทร. (056) 221360 โทรสาร โทร. (056) 221086 เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th อีเมลล์ admin@nwvoc.ac.th เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา

Read More

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ. 1 นายปริด อยู่สถาพร ครูใหญ่ 2448 – 2492 2 นางศิริพร คลี่สุนทร ครูใหญ่ 2492 – 2505 3 นางสาวสุนทร พานิชกุล ครูใหญ่ 2505 – 2506 4 นางสาวสุโขเพ็ญ บุนยตรีระนะ ครูใหญ่ 2506 – 2507 5 นางมาลินี ธีรมาวรรณ ครูใหญ่ 2507 – 2510 6 นายประสาน พินิจไชย อาจารย์ใหญ่ 2510 – 2512 7 นางสาวศรีสวาท รัชตะปีติ อาจารย์ใหญ่ 2512 – 2518…

Read More

ผู้บริหาร

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงครามผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอมรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตรรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Read More

ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา : คุณธรรมดีการศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพด้านวิชาชีพ พันธกิจ พันธกิจที่1 : จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพันธกิจที่2 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจที่3 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย โครงงานและนําเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ

Read More

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.3 ไร่ เดิมใช้ชื่โรงเรียนทอผ้าและช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรี โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์” วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีประวัติความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ. รายละเอียด 2482 เปิดทำการสอน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนช่างเย็บผ้า” ตั้งอยู่ถนนแสงสวรรค์ ตำบลบางปรอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์) 2490 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างทอผ้าและช่างเย็บผ้า” 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีนครสวรรค์” 2493 เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ประเภทอาชีวศึกษา 2495 ย้ายจากตรงข้ามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ (เนื่องจากน้ำเซาะตลิ่งพัง) ไปก่อสร้างใหม่ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 2505 ย้ายมาสร้างบริเวณเชิงเขากบ เนื้อที่ประมาณ 47.3 ไร่ (ที่ตั้งปัจจุบัน) 2507 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นแผนกการเลขานุการ…

Read More