ข้อมูลวิทยาลัย

ข้อมูลวิทยาลัย

ชื่อภาษาไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ชื่อภาษาอังกฤษNakhonsawan Vocational Collegeที่ตั้งเลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000โทรศัพท์โทร. (056) 221360โทรสารโทร. (056) 221086เว็บไซต์www.nwvoc.ac.thอีเมลล์admin@nwvoc.ac.thเนื้อที่25 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร ที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปี พ.ศ.1นายปริด อยู่สถาพรครูใหญ่2448 – 24922นางศิริพร คลี่สุนทรครูใหญ่2492 – 25053นางสาวสุนทร พานิชกุลครูใหญ่2505 – 25064นางสาวสุโขเพ็ญ บุนยตรีระนะครูใหญ่2506 – 25075นางมาลินี ธีรมาวรรณครูใหญ่2507 – 25106นายประสาน พินิจไชยอาจารย์ใหญ่2510 –...

ผู้บริหาร

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงครามผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นายสราวุธ พัชรชมพูรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายฉัตรชัย งาหอมรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายกฤษดา สง่าเนตรรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์

ปรัชญา : คุณธรรมดีการศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพด้านวิชาชีพ พันธกิจ พันธกิจที่1 : จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพันธกิจที่2 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจที่3 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย โครงงานและนําเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2482 มีเนื้อที่ทั้งหมด 47.3 ไร่ เดิมใช้ชื่โรงเรียนทอผ้าและช่างเย็บผ้า โรงเรียนการช่างสตรี โรงเรียนอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาเขต 2 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ยกฐานะเป็น...