โครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Cold Chain Champion

✅ วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
✨ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Cold Chain Champion และแข่งขันทักษะทางวิชา Cold Chain Chanpion ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ✨
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
???? นายหรรษกร รอดศรีสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
???? คุณครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนายภานุพงศ์ สุริวงษ์ คุณครูแผนกวิชาสามัญ กลุ่มวิชาภาษาไทย พิธีกรดำเนินการ
???? พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ Cold Chain Champion และแข่งขันทักษะทางวิชา Cold Chain Chanpion ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ด้านสาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่มาและความสำคัญของโลจิสติกส์ด้านสินค้า ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (COLD CHAIN)รู้วิธีการจัดการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและควบคุมอุณหภูมิ (COLD CHAIN) และสร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
???? ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo?fbid=774824204857130&set=pcb.774824891523728