ออกแบบลายผ้าประจำอำเภอไพศาลี “ภูษาเวสาลี”

???? วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..
▶️ แผนกวิชาการออกแบบ และแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ซึ่งได้รับเชิญออกแบบลายผ้าประจำอำเภอไพศาลี “ภูษาเวสาลี” ดังนี้
✨ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
???? นางธนพร แหวนนิล ????นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา ???? นายนัฐพล วรรณกูล ???? นางสาวเรืองรอง ณ เมืองยอง
✨แผนกวิชาการออกแบบ
???? นางสาวเมวิกา ริคะรมย์ ???? นางสาวอักษรารักษ์ พงศาวลี ???? นางสุวรรณา แก้วเสนา ????นายคงคมสัน ริมสีม่วง ???? นางอธิกัญญ์ นวนเปรม
✅ ใช้ความรู้ทักษะวิชาชีพการออกแบบ และทักษะวิชาชีพวิจิตรศิลป์ ในการออกแบบลายผ้า ประจำอำเภอไพศาลีในครั้งนี้ด้วย ในชื่อลายผ้า “ภูษาเวสาลี” เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนในการผลิตและใช้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และทางอำเภอไพศาลี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางแผนวิชาการออกแบบและแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ด้วย
???? ณ หอประชุมอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo?fbid=775568844782666&set=pcb.775420138130870