กิจกรรมหน้าเสาธง และการตรวจการแต่งกาย

???? วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับนักเรียนระดับ ปวช.✨
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
???? นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
???? นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนระดับปวช.ของปีการศึกษา 1/2567 โดยพร้อมเพียงกัน
ซึ่งมีนางวิมลรัตน์ สุวรรณ์ หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยงานปกครอง จัดการตรวจการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567)
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=774759578196926&set=pcb.774760461530171