การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำปี
การศึกษา 2568

ณ โรงยิม (อาคาร 10 ) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00น. – 12.00 น.
หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา เพื่อรายงานตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
* กรณี นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ยังไม่ได้บัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นำบัตรประชาชนมารายงานตัวใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทน
https://www.facebook.com/aft.nwvoc