ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

???? วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.
✅ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข”
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ นายคงคมสัน ริมสีม่วง หัวหน้างานอาคารสถานที่
▶️ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
???? ด้วยสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์ พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อสำนักความร่วมมือเพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับต่อไป
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????
https://www.facebook.com/photo/?fbid=770420505297500&set=pcb.770427038630180