ประกาศจาก งานทะเบียน

????  แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 , ปวส.1 และ ทล.บ.1
???? ที่ไม่ได้มาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาตามวัน และเวลาที่กำหนด ให้นักเรียน นักศึกษามาติดต่อ ทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ
???? ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
???? ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
???? แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบของวิทยาลัยฯ