จัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.)

???? วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
✨ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.)
➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
➡️ ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
➡️ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
➡️นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
➡️ นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
➡️ นางธีรวรรณ ฉิมมา หัวหน้างานทะเบียน
▶️ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และ ผู้ปกครอง เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
???? ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรม สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่????????????????????

https://www.facebook.com/photo?fbid=771106675228883&set=pcb.771107021895515