กิจกรรมต่าง ๆ

✅ วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 ✅ เวลา 10.00 น.

โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
???? ณ บริเวณหอประชุม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาวิชาทหาร
ประจำปีการศึกษา 2567
???? ณ บริเวณสนามฟุตบอล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

จัดการเรียนการสอน
เรื่องกฎ และคำปฏิญาณให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญฯ
???? ณ บริเวณสนามฟุตบอล
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
จัดการประชุมติดตาม
การดำเนินการธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 2/2567
???? ณ ห้องประชุม 1211

ชมรมวิชาชีพการจัดการสำนักงานดิจิทัล ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดโครงการการแข่งขันทักษะ การพิมพ์เอกสาร
“นักพิมพ์มือทอง 2024”
ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.00 – 12.00 น.
???? ณ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด

ชมรมวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในวันพฤหัสบดีที่
20 มิถุนายน 2567
???? ณ บริเวณหน้าอาคาร 3
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์