การขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

✅ วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข”
???? นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย..
???? นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
???? นายคงคมสัน ริมสีม่วง หัวหน้างานอาคารสถานที่
✨ ด้วย สำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์ พร้อมรายงานสรุปผลการประเมิน 1 ต่อสำนักความร่วมมือเพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป
???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
???? ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ จากงานประชาสัมพันธ์ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ ????????????????????
https://www.facebook.com/photo?fbid=764354785904072&set=pcb.764356255903925
=========================
???? WebSite : https://www.nwvoc.ac.th.
???? E-Mail : saraban@nwvoc.ac.th
☎️ Tel. : 056-221360
#เรียนดีมีความสุข #Nwvoc
#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ #ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
#วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ #เพจวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์