ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาค ภาคเหนือ

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย

Read More

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567 ➡️ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2567

Read More

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวศศิวิมล รัตถา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร พร้อมด้วยงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1211 อาคาร 12 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=771924688480415&set=a.497187692620784

Read More

โครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109 (วัดพุทธมงคลนิมิต) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2567 นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้.. นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายหรรษกร รอดศรีสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการจัดโครงการประยุกต์หลักสมาธิ ตามแนวหลักสูตรยุวสาสมาธิ เพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพนักโลจิสติกส์ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 109 (วัดพุทธมงคลนิมิต) ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 21 สิงหาคม 2567…

Read More

โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ชอบธรรม หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ คุณครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในการดำเนินการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ศูนย์ CVM สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย อาคาร 13 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=771861455153405&set=pcb.771732851832932

Read More

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย .. ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในการนี้ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้กล่าวสาร “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และ…

Read More

จัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.)

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.) นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางธีรวรรณ ฉิมมา หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา และ ผู้ปกครอง เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงของนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา (ระบบสะสมหน่วยกิต Pre-VEd.) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์…

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567========================= WebSite : www.nwvoc.ac.th. Facebook : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์https://www.facebook.com/profile.php?id=100069886728714 Tel. : 056-221360

Read More

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข” นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย.. ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายคงคมสัน ริมสีม่วง หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามหลักเกณฑ์ พร้อมรายงานสรุปผลการประเมินต่อสำนักความร่วมมือเพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับต่อไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประมวลรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/photo/?fbid=770420505297500&set=pcb.770427038630180

Read More

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมพลังเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด JUST SAY NO !

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมพลังเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด JUST SAY NO !“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด”วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ร่วมใส่ใจเยาวชนให้พ้นภัยยาเสพติด

Read More