ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. , ปวส. และ ปริญญาตรี
???? เปิดรับสมัคร วันที่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567 ????
???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาที่เกินแผนรับ ) วันที่ 18 มีนาคม 2567
???? สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาที่เกินแผนรับ ) วันที่ 19 มีนาคม 2567
???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 22 มีนาคม 2567
???? สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
???? สมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภายในวันที่ 8 มกราคม – 15 มีนาคม 2567 เวลา 08:00-16:00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

⭐️ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ⭐️
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา
3. เอกสารผลการเรียน 5 ภาคเรียน ???? หมายเหตุ : ผลการเรียนต้องไม่ติด 0 / ร / มผ. ????
4. รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัครเรียน 1 รูป)
???? ยื่นเอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ????