วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา (บาลี: วสฺส, สันสกฤต: วรฺษ) เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใด ที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา ๓ เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา (“พรรษา” แปลว่า ฤดูฝน, “จำ” แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี (หรือเดือน ๘ หลัง ถ้ามีเดือน ๘ สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือวันออกพรรษา วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือปีอธิกมาส จะเลื่อนเป็นวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ หลัง) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ…

Read More

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก “อาสาฬหปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๘ หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวก และภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น”วันพระรัตนตรัย” อีกด้วย เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน ๘ หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาทมาก่อน จนมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ การบูชาในเดือน ๘ หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑…

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming On Line) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ นายฉัตรชัย งาหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา CVM) สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย กล่าวรายงาน ดร.สราวุธ พัชรชมพู รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษานายกฤษดา สง่าเนตร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางปิยะพร พิมพ์พยอม เลขานุการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เรืองเดช ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน และฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้เข้าอบรมสถานศึกษาเครือข่าย CVM ร่วมพิธีเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming On Line) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และศึกษาดูงาน” ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริหารเครือข่ายประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ในสาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ จัดทำโครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู พัฒนาทักษะ…

Read More

๑๓ กรกฏาคม “วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฏาคม “วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Read More

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา

Read More

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น. นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้..

Read More

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2568

Read More

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ประกาศจากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read More

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ 4 กรกฏาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More