รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานราชการ (ครู กลุ่มวิชาการบัญชี)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ