ประกาศวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษและการสอนชดเชย

? ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ
? จัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖