การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

?? ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ??
❎ หากมีข้อสงสัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่พ้นสภาพ เนื่องจากขาดเรียนเกิน 15 วัน, ขาดหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ❎