การชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด

??แจ้งนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ไม่สามารถปริ้นเอกสารลงทะเบียน ในระบบ ศธ.02 ได้ ในระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม 2566 (เนื่องจากระบบมีการปรับปรุง)??

?ดังนั้น ให้นักเรียน นักศึกษา ปริ้นเอกสารลงทะเบียนด้วยตนเอง ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ? พร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสด ที่ห้องงานการเงิน ? ภายในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น