MOU ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวภควัลย์ มหาวัน หัวหน้างานความร่วมมือ นางหนึ่งฤดี ขัติยะ เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ และนายหรรษกร รอดศรีสมุทร หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นางชนาธิป อรุณสุรัตน์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสาวจริญญา เดชอาจ นายพงศ์ธนากร ประกอบนา นายอัษฎาวุฒิ งาหอมธนโชติ ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กับ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว
ณ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply