โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

นายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (พัฒนาคุณลักษณะผู้ให้บริการที่ดีในงานคหกรรม) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)
โดยสาขาการจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี แผนกคหกรรมศาสตร์
ร่วมพิธีเปิด โดยมี นางสาวธัญญาภรณ์ บุญยืน คุณครูสาขาการจัดการงานคหกรรม ได้กล่ารายงานโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก…
คุณภูเบศร์ อยู่ญาติมาก ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และคุณพิชยณัฏฐ์ เวชกิจ หัวหน้าแผนกสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จากบริษัท สีฟ้าลุมพีนี จำกัด เป็นวิทยากรในการจัดอบรมสัมนาในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply