Month: September 2022

รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราช กลุ่มงานปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราช กลุ่มงานปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ค่าลงทะเบียนเรียน 2/2565

ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน ขอแจ้งอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา เงินค่าลงทะเบียนและกำหนดการชำระเงินสามารถดาาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ที่เว็บไซต์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2565 ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านนระบบ Mobile Banking

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

??ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ???รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว?? ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา?จำนวน 1 อัตรา ?ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

ประกาศ..จากงานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/1x2xPWZyXUWYpMbfWrfKk3g_5NElzphfM/view?usp=sharing

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

นายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา ระหว่างการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (พัฒนาคุณลักษณะผู้ให้บริการที่ดีในงานคหกรรม) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติ (ต่อเนื่อง)โดยสาขาการจัดการงานคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ...

ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน และร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวฯ

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมต้อนรับนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ ในช่วงเช้า พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และนักศึกษาวิชาทหาร ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน และร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวฯ กับนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมกรรมชี้แจ้งการซ่อมกิจกรรมในสัปดาห์หน้า ของนักเรียนนักศึกษา