ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งปี พ.ศ.
1นายปริด อยู่สถาพรครูใหญ่2448 – 2492
2นางศิริพร คลี่สุนทรครูใหญ่2492 – 2505
3นางสาวสุนทร พานิชกุลครูใหญ่2505 – 2506
4นางสาวสุโขเพ็ญ บุนยตรีระนะครูใหญ่2506 – 2507
5นางมาลินี ธีรมาวรรณครูใหญ่2507 – 2510
6นายประสาน พินิจไชยอาจารย์ใหญ่2510 – 2512
7นางสาวศรีสวาท รัชตะปีติอาจารย์ใหญ่2512 – 2518
8นายแสวง พาสุทธิ์อาจารย์ใหญ่2518 – 2519
9นายวิเชียร บุญเลิศผู้อำนวยการ2519 – 2522
10นางสาวผานิต มงคลผู้อำนวยการ2522 – 2531
11นายไพโรจน์ ปวะบุตรผู้อำนวยการ2531 – 2533
12นางอำนวย ศิริมาศผู้อำนวยการ2533 – 2534
13นางจินตนา เสรีภาพผู้อำนวยการ2534 – 2540
14นางพรลินี ชัยรัตน์ผู้อำนวยการ2540 – 2554
15นายทองคำ ตินะลาผู้อำนวยการ2554 – 2559
16ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัยผู้อำนวยการ2559 – 2563
17นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ผู้อำนวยการ2563 – 2565
18นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงครามผู้อำนวยการ2565 – ปัจจุบัน