“โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรายกุมารี (อพ.สธ.)ฯ

นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้
นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวปาริชาต ดอนเมือง
นางธีรวรรณ ฉิมมา
นางสุดใจ เกตุเดชา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินการจัด
“โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนนำ” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในเรื่องแบบศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก.7-003 (ฉบับปรับปรุง 2553) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/photo?fbid=510072897998930&set=pcb.508848378121382

You may have missed