เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.

????️ ประกาศจากงานทะเบียน ✨️
???? เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.
???? เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
???? สามารถสมัครเรียน และมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษาด้วยตนเอง พร้อมผู้ปกครอง
ได้ที่ห้องงานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
⭐️ เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ⭐️
1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนมารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาใบรบ.1 หรือ ปพ.1 (สำเร็จการศึกษา) จำนวน 2 ฉบับ
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
9. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
✨️ สอบถามเพิ่มเติม : งานทะเบียน โทรศัพท์ 056-221360 ต่อ 231 หรือ 0885673989
https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC
(ในวัน และ เวลาราชการเท่านั้น)