วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้จัดเป็นศูนย์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
ขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบทุกท่านทราบว่า วิทยาลัยฯ ไม่มีบริการรับฝากของ แก่ผู้เข้าสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *