✏️ เป็นวันประกอบพิธีมงคลของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2566