ลงทะเบียนแก้ 0 ในภาคเรียนที่ 2/2565

0

แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช. ที่จะลงทะเบียนแก้ 0 ในภาคเรียนที่ 2/2565

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องงานทะเบียน (พร้อมแนบผลการเรียน) ในเวลา 08.30 -16.00 น. และติดต่อครูผู้สอนในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed