รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราชการ พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

0

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

รหัสสาขา ๕๐๙ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ เลขที่ตำแหน่ง ๘๔๕ จำนวน ๑ คน คือ

นายคงคมสัน ริมสีม่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed