รายงาน “วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

รายงาน วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้วิชาโครงงาน
โดย ครูอังศนา เปศะนันท์ แผนกวิชาการบัญชี