นักเรียน นักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

?ประกาศจากงานทะเบียน

ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเรียนรอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

นำส่งเอกสารการสมัครเรียน ที่งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เอกสารที่ต้องนำส่ง มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 1 ฉบับ

3. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป