ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ และครูผู้ช่วย

✨ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ???? ยินดีต้อนรับ ????
???? รองผู้อำนวยการ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ???? และข้าราชการครู ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” ???? ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๖ คน ดังนี้ ✨
???? ๑. นางสาวกัญญณัฐ  พงษ์ฐณวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี)
???? ๒. นายฉัตรชัย  งาหอม รองผู้อำนวยการ (ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์)
???? ๓. นายสราวุธ  พัชรชมพู รองผู้อำนวยการ (ย้ายมาจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี)
???? ๔. นางสุจิตรา บุญนา ครูแผนกวิชาสามัญ (วิทยาศาสตร์)
???? ๕. นางสาวพิมพ์นารา เกษมราช ครูแผนกวิชาสามัญ (ภาษาไทย)
???? ๖. นายธนัฐพล สายมูลตรี ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

 ???? ด้วยความยินดียิ่ง ????