พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

0

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564
✨ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 โดยมีนายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ประธานกรรมการการอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และ นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้
✨ในปีพุทธศักราช 2563-2564 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาชีวศึกษานครสวรรค์ มีข้าราชการที่ได้รับพระราชธนเครื่องอิสริยาภรชั้นตำ่กว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ร่วมทั้งสิ้น 90 ราย ประกอบด้วย

 • ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 10 ราย
 • ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 7 ราย
 • ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 ราย
 • ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 1 ราย
  -ชั้นจัตุถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 5 ราย
 • ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 2 ราย
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 38 ราย
  ✨สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
  ?ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น2 อาคารศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed