ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายสราวุธ พัชรชมพู
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

งานในความรับผิดชอบ คือ งานวางแผนและงบประมาณ, งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งานความร่วมมือ, งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์, งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คือ

หม่อมหลวงศราธิวัฒน์ ชมพูนุท