นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

นายสราวุธ พัชรชมพู
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายฉัตรชัย งาหอม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกัญญณัฐ พงษ์ฐณวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายกฤษดา สง่าเนตร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *