ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์

0

ปรัชญา : คุณธรรมดีการศึกษาเด่น เน้นวิชาชีพ

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพด้านวิชาชีพ

พันธกิจ

พันธกิจที่1 : จัดการศึกษาและบริการวิชาชีพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่2 : ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะอาชีพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่3 : ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย โครงงานและนําเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed