ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบโควตาภายใน)

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว และมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

? ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

? เอกสารที่ใช้ในการมอบตัวมีดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ

7.สำเนาผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ชุด

https://www.facebook.com/RegistrationNWVOC/photos/pcb.478731434390362/478730851057087/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *