นิทรรศการวิชาการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

0

นายฐิติพงศ์ ปัญญาคำ ศึกษานิเทศ นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางพรรณสิรี ชูนพรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวรวุฒิ กกขุนทด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการวิชาการประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2565 – 1 กันยายน 2565 โดยภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงการภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. และการประกวดผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูผู้สอนด้วย ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพของคณะครูและนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งเป็นการรวบรวมผลงานเพื่อที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะและต่อยอดพัฒนางานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา วิทยาอาชีวศึกษานครสวรรค์
2. เพื่อประกวดผลงานของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
3. เพื่อจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูผู้สอน
การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางกศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างดี โดยนักเรียนนักศึกษาได้ส่งผลงานในการแสดงฯและประกวดผลงานจำนวนทั้งสิ้น 175 โครงการ ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 46 ชิ้นงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *